จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด