จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)