จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น และขอเชิญเข้าร่วมงานประชาพิจารณ์ ร่างข้อเสนอแนะ สำหรับการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล