จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การตอบแบบสำรวจการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี ผ่านระบบออนไลน์ (Google Forms)