จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2