จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564