จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การตรวจติดตามผลสำเร็จในการปฏิบัติราชการของจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564