จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564