จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การตรวจติดตามข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี