จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอขอบคุณการดำเนินการตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด