จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565