จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การดำเนินงาน “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี