จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก