จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565