จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ