จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช