จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดลพบุรี