จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี