จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน