จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565