จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลพบุรี