จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2564