จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี