จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดทำปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2565