จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564