จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)