จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ปลดล็อกอุปสรรค สู่การบริการภาครัฐยุค New Normal”