จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564