จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565