จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดกิจกรรมการรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565