จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย