จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)