จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน