จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ