จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563