จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนัดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564