จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13