จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564