จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย