จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์ของจังหวัดลพบุรี