จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)