จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 4/2564 ลงวันที่ 10 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)