จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 3/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรการสำหรับการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)