จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรการสำหรับการจัดเลี้ยงอาหารในการจัดกิจกรรมหรืองานประเพณีต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)