จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)