จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 7/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่องมาตรการสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม แคมป์คนงาน หรือสถานประกอบกิจการอื่นใด ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)