จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 618/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (เพิ่มเติม)