จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 389/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)