จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 44/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราขการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด