จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 6510/2564 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ และการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับพื้นที่สถานการณ์